Uchenik.bg - Най-големият интернет портал в България за ученика с актуална информация за училища, университети, колежи, образование в България и чужбина, фондации, международни сертификати, матури, тестове, изпити, курсове, стипендии, конкурси, образователен обмен. Той е национален образователен портал за учениците от 1-ви клас, 2-ри клас, 3-ти клас, 4-ти клас, 5-ти клас, 6-ти клас, 7-ми клас, 8-ми клас, 9-ти клас, 10-ти клас, 11-ти клас, 12-ти клас, както и за учители, родители, училища, съдържа актуална и полезна информация. Пълна гама от учебници, учебни помагала, полезна литература, любопитни факти, форум.

Non scholae sed vitae discimus - Учим не за училището, а за живота

Защита на личните данни - Страница 7

Съдържание на статията
Защита на личните данни
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Всички страници

Глава седма

ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 38. (1) В случаите на удължаване на срока, на предоставяне на частичен достъп или на отказ от предоставяне на достъп до лични данни съответното физическо лице може да сезира Комисията за защита на личните данни в 14-дневен срок от уведомяването по чл. 33, ал. 1 или от изтичането на срока по чл. 32, ал. 1.

(2) Физическото лице може да сезира Комисията за защита на личните данни в 14-дневен срок от извършване на нарушенията на правата му по чл. 28, ал. 1 и 2 или от узнаването им.

(3) Комисията за защита на личните данни в случаите по ал. 1 и 2 се произнася в 30-дневен срок с решение, в което може да даде задължителни указания до администратора на лични данни и срок за отстраняване на нарушението.

(4) Комисията за защита на личните данни изпраща копие от решението си и на физическото лице.

(5) Решението на комисията във връзка с ал. 1 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.

Чл. 39. (1) В случаите по чл. 38, ал. 1 физическото лице може да обжалва решението на администратора на лични данни пред съответния окръжен съд или пред Върховния административен съд съобразно общите правила за подсъдност. Жалбата се подава чрез съответния администратор в едномесечен срок от получаване на уведомлението по чл. 33, ал. 1.

(2) Физическото лице не може да сезира съда, ако има висящо производство пред Комисията за защита на личните данни или нейното решение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда относно същото решение на администратора. Съдът следи за наличието на посочените по-горе обстоятелства служебно.

(3) В случаите на неизпълнение на указанията по чл. 38, ал. 3 в предписания срок Комисията за защита на личните данни в 14-дневен срок може да сезира съответния окръжен съд или Върховния административен съд за извършеното нарушение от администратора на лични данни, съобразно общите правила за подсъдност.

(4) При разглеждането на споровете по ал. 1 и 3 се прилага Законът за административното производство, съответно Законът за Върховния административен съд.

Чл. 40. (1) При незаконосъобразно решение в случаите по чл. 38, ал. 1 съдът отменя изцяло или частично обжалваното решение, като задължава съответния администратор да предостави достъп до исканите лични данни.

(2) В случаите по ал. 1 достъпът до исканите лични данни се осъществява по реда на този закон.

(3) Съдът може да отхвърли жалбата срещу решението на Комисията за защита на личните данни, да го измени или да го отмени изцяло.

Чл. 41. Разпоредбите на чл. 38 - 40 се прилагат съответно и при отказ за предоставяне на лични данни в случаите по чл. 35 и чл. 36, ал. 1 и 2.

Глава осма

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42. (1) Длъжностно лице, което без уважителна причина не се произнесе в срок по заявление за достъп до лични данни, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Длъжностно лице, което не изпълни предписания на Комисията за защита на личните данни или на съда и не предостави достъп до исканите лични данни, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(3) За всички други нарушения по този закон виновните лица се наказват с глоба от 50 до 300 лв., когато са извършени от физически лица, а на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата, съответно имуществената санкция, е в двоен размер.

(4) В случаите на извършени нарушения по ал. 1, 2 и 3 администраторите на лични данни - физически лица, се наказват с глоба от 500 до 2000 лв., а на администраторите - юридически лица или еднолични търговци, се налага имуществена санкция от 1000 до 1500 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата, съответно санкцията, е в двоен размер.

(5) Физическо лице, което обработва лични данни, без да е регистрирано по този закон, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. За същото нарушение, когато е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата, съответно санкцията, е в двоен размер.

(6) Администратор на лични данни, който извърши нарушение по чл. 22, ал. 3 от този закон, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., когато нарушението е извършено от физическо лице. За същото нарушение, когато е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер.

(7) Администратор на лични данни, който извърши нарушение по чл. 23, ал. 1 и 2 от този закон, се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв., когато нарушението е извършено от физическо лице. За същото нарушение, когато е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 5000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в двоен размер.

Чл. 43. (1) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от член на Комисията за защита на личните данни или от упълномощени от комисията длъжностни лица от администрацията. 

Времето

Валутни курсове

 Юни 18, 2021.
Bulgarian lev BGN         
European euro. Used by 15 memberstates and 6 contries or areas outside the European union. EUR         
US dollar USD         
Pound sterling. Scotland and Ireland issues own, diffrent, banknotes. GBP         
Swiss franc CHF         
Danish krone DKK         

ТВ Програма