Uchenik.bg - Най-големият интернет портал в България за ученика с актуална информация за училища, университети, колежи, образование в България и чужбина, фондации, международни сертификати, матури, тестове, изпити, курсове, стипендии, конкурси, образователен обмен. Той е национален образователен портал за учениците от 1-ви клас, 2-ри клас, 3-ти клас, 4-ти клас, 5-ти клас, 6-ти клас, 7-ми клас, 8-ми клас, 9-ти клас, 10-ти клас, 11-ти клас, 12-ти клас, както и за учители, родители, училища, съдържа актуална и полезна информация. Пълна гама от учебници, учебни помагала, полезна литература, любопитни факти, форум.

Non scholae sed vitae discimus - Учим не за училището, а за живота

Защита на личните данни - Страница 3

Съдържание на статията
Защита на личните данни
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Всички страници

(2) В случаите по чл. 3, ал. 3 държавният орган, който е определен за администратор на лични данни, уведомява комисията в 10-дневен срок след създаването му.

(3) Всеки администратор на лични данни уведомява комисията и преди предприемането на каквато и да е операция по цялостното или частичното автоматично обработване на събраните лични данни, различно от заявеното, както и при прехвърлянето на лични данни към друг администратор или към трето лице.

(4) В случаите по ал. 3 комисията може да вземе решение за предварителна проверка на администратора или да даде задължителни предписания с оглед защита на обработваните или прехвърлените лични данни.

Чл. 16. (1) Комисията може да извърши предварителна проверка в 7-дневен срок от уведомяването и да даде предварителни предписания относно условията за обработване на личните данни и водене на регистър от лицето по чл. 15, ал. 1 и за гарантиране спазването на този закон.

(2) Комисията не извършва предварителна проверка при водене на регистри:

1. с лични данни за лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение за администратора на лични данни;

2. за статистически или научни цели;

3. предвидени в нормативен акт, които са публични.

(3) В 14-дневен срок от уведомяването комисията взема решение:

1. да регистрира лицето по ал. 1 като администратор на лични данни и да впише в своя регистър данните по чл. 14, ал. 2, ако са изпълнени изискванията на този закон за събиране и обработване на лични данни;

2. за отказ за регистриране, който се мотивира на основание по този закон.

(4) Отказът на комисията за регистриране на лицата по чл. 15 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Глава трета

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 17. Администраторът по чл. 3, ал. 1 има право да обработва лични данни само когато те са:

1. получени законосъобразно;

2. събрани за определените в закон цели и се използват само за изпълнението им;

3. съответстващи по обхват на целите, за които се обработват;

4. точни и актуални;

5. съхранени по начин, който позволява идентифициране на физическите лица само за период не по-дълъг от необходимия, съгласно целите, за които те се обработват.

Чл. 18. Обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от следните условия:

1. изпълнение на нормативно задължение;

2. изричното съгласие на физическото лице;

3. необходимост да се защити животът или здравето на физическото лице;

4. изпълнение на клаузите на договор между администратора по чл. 3, ал. 1 и физическото лице;

5. законен интерес на администратора по чл. 3, ал. 1, на трето лице или на лице, на което се разкриват данните и това не нарушава правото на защита по този закон на съответното физическо лице;

6. (нова, ДВ, бр. 93 от 2004 г.) необходимост за целите на отбраната и националната сигурност.

Чл. 19. (1) (Доп., ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Администраторът по чл. 3, ал. 1 обработва личните данни на физическото лице с негово съгласие освен с изключенията, предвидени в закон или когато обработването е необходимо във връзка с отбраната и националната сигурност.

(2) Администраторът по чл. 3, ал. 1 е длъжен да информира съответното физическо лице преди обработването им за:

1. целта и средствата за обработката им;

2. задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне;

3. получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат предоставени данните, и сферата на ползването им;

4. правото на достъп и на поправка на събраните данни, наименованието и адреса на администратора по чл. 3, ал. 1 и на обработващия данните, ако той е различен от този администратор.

(3) Информацията по ал. 2 се предоставя от администратора на съответното физическо лице преди обработването й, когато личните му данни са получени от трето лице.

(4) Алинея 3 не се прилага в случаите на изрична забрана за това в закона.

Чл. 20. (1) Съгласието на физическото лице по чл. 19, ал. 1 трябва да е свободно изразено и недвусмислено. То може да бъде дадено за цялата или за част от обработката на данните и при необходимост да бъде и в писмена форма. 

Времето

Валутни курсове

 Юни 18, 2021.
Bulgarian lev BGN         
European euro. Used by 15 memberstates and 6 contries or areas outside the European union. EUR         
US dollar USD         
Pound sterling. Scotland and Ireland issues own, diffrent, banknotes. GBP         
Swiss franc CHF         
Danish krone DKK         

ТВ Програма