Uchenik.bg - Най-големият интернет портал в България за ученика с актуална информация за училища, университети, колежи, образование в България и чужбина, фондации, международни сертификати, матури, тестове, изпити, курсове, стипендии, конкурси, образователен обмен. Той е национален образователен портал за учениците от 1-ви клас, 2-ри клас, 3-ти клас, 4-ти клас, 5-ти клас, 6-ти клас, 7-ми клас, 8-ми клас, 9-ти клас, 10-ти клас, 11-ти клас, 12-ти клас, както и за учители, родители, училища, съдържа актуална и полезна информация. Пълна гама от учебници, учебни помагала, полезна литература, любопитни факти, форум.

Non scholae sed vitae discimus - Учим не за училището, а за живота

Защита на личните данни

Съдържание на статията
Защита на личните данни
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Всички страници

ЗАКОН

за защита на личните данни
(Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г.; доп., бр. 70 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г., бр. 93 от 19.10.2004 г.)

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда защитата на физическите лица при обработването на лични данни, както и достъпа до тези данни.

(2) Целта на закона е да се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, като се защитят физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни и се регламентира правото на достъп до събираните и обработвани такива данни.

(3) Този закон не се прилага за обработването на лични данни от физическо лице, което не е администратор, на лични данни във връзка с лични интереси и за лично ползване.

(4) В специални закони може да се уредят обработването и достъпът до лични данни за целите на отбраната, националната сигурност и обществения ред, както и за функционирането на органите на изпълнителната и съдебната власт при прилагането на наказателното право.

Чл. 2. (1) (Доп., ДВ, бр. 70 от 2004 г.) Лични данни са информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност, както и данните за човешкия геном.

(2) Разпоредбите на този закон се прилагат и по отношение на личните данни за физическите лица, свързани с участието им в граждански дружества или в органите за управление, контрол и надзор на юридическите лица, както и при изпълняването на функции на държавни органи.

Чл. 3. (1) Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита при спазване изискванията на този закон.

(2) Администраторът на лични данни обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните.

(3) Държавните органи обработват лични данни в случаите, определени със закон.

Чл. 4. (1) Личните данни се поддържат в регистри за лични данни.

(2) Личните данни, обработвани от държавните органи, са служебна информация.

Чл. 5. Акт на държавен орган или на орган на местното самоуправление, който има правни последици за определено лице и съдържа оценка на неговото поведение, не може да се основава единствено на автоматизирана обработка на лични данни.

Глава втора

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) Комисията за защита на личните данни, наричана по-нататък “комисията”, е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон.

(2) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

Чл. 7. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от председател и 4 членове.

(2) Членовете на комисията и председателят й се избират от Народното събрание по предложение на Министерския съвет за срок 5 години и могат да бъдат преизбирани за още един мандат. В решението се определя и размерът на тяхното възнаграждение.

(3) Председателят и членовете на комисията осъществяват своята дейност по трудово правоотношение.

(4) Комисията до 31 януари всяка година представя годишен отчет за своята дейност пред Народното събрание и пред Министерския съвет.

Чл. 8. (1) За членове на комисията могат да бъдат избирани български граждани, които:

1. имат висше образование по информатика, по право или са магистри по информационни технологии;

2. имат трудов стаж по специалността си не по-малко от 10 години;

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер;

(2) Членове на комисията не могат:

1. да бъдат лица, които са еднолични търговци, управители/прокуристи или членове на управителни или на контролни органи на търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел;

2. да заемат друга платена длъжност, освен когато упражняват научна или преподавателска дейност.

(3) За председател на комисията се избира правоспособен юрист, който отговаря на изискванията по ал. 1 и 2.

(4) Мандатът на председателя или член на комисията се прекратява предсрочно:

1. при смърт или поставяне под запрещение;

2. по решение на Народното събрание, когато:

а) е подал молба за освобождаване;

б) е извършил грубо нарушение на този закон;

в) е извършил умишлено престъпление от общ характер, за което има влязла в сила присъда;

г) е налице невъзможност да изпълнява задълженията си за срок по-дълъг от шест месеца. 

Любопитно


Warning: Creating default object from empty value in /home/dundovak/public_html/uchenik.bg/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/dundovak/public_html/uchenik.bg/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/dundovak/public_html/uchenik.bg/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Вицове


Warning: Creating default object from empty value in /home/dundovak/public_html/uchenik.bg/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/dundovak/public_html/uchenik.bg/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/dundovak/public_html/uchenik.bg/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/dundovak/public_html/uchenik.bg/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/dundovak/public_html/uchenik.bg/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Времето

Валутни курсове

 Май 29, 2023.
Bulgarian lev BGN         
European euro. Used by 15 memberstates and 6 contries or areas outside the European union. EUR         
US dollar USD         
Pound sterling. Scotland and Ireland issues own, diffrent, banknotes. GBP         
Swiss franc CHF         
Danish krone DKK         

ТВ Програма


Warning: Creating default object from empty value in /home/dundovak/public_html/uchenik.bg/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/dundovak/public_html/uchenik.bg/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/dundovak/public_html/uchenik.bg/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/dundovak/public_html/uchenik.bg/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/dundovak/public_html/uchenik.bg/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109